, กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.อบรมเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.อบรมเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. จัดการอบรมโครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักรรอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด และ นายสะอิ้ง กันยะมูล ผอ.รร.พรานกระต่ายวิทยาคม อ.พรานกระต่าย จว.ก.พ. เป็นประธานพิธีปิด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๐ คน จัดจาก รร.พรานกระต่ายพิทยาคม ฯ และวิทยากรบรรยายพิเศษจาก ปราชญ์ชาวบ้าน, พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ก.พ.๖ (น้ำดิบมะพร้าว) เยาวชนที่เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร จากทรัพยากรธรราชาติ 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …