, อบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”149″ exclusions=”1931″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 วันอังคารที่  ๐๓ ก.ค.๖๑ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ทำการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า (ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) สถานที่ โรงเรียนปงของเหนือ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จังหวัด ช.ร. โดยน้อมนำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 110 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …