, อบรบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้นทาง แก้ไขปัญหาน้ำเนำเสีย

อบรบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้นทาง แก้ไขปัญหาน้ำเนำเสีย

[ngg src=”galleries” ids=”210″ display=”basic_slideshow”]

วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 1300
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 เเขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.เพื่อฝึกอบรบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้นทาง แก้ไขปัญหาน้ำเนำเสีย จากครัวเรือนที่ไหลลงในคลองส้มป่อยและฝึกจัดตั้งธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน.

📌วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “คนรักคลองส้มป่อย ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี “ ตามอนุมัติหลักการ ผอ.รมน. และสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

📌วิธีดำเนินการฝึก

  1. ชุมชนคัดเลือกผู้แทนที่สมัครใจเป็นผู้ขยายผล ได้แก่ อสม. /กรรมการหมู่บ้าน /จิตอาสา/ แม่ค้า/ทสปช.(ตัวแทนไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่นที่ 62)/ประธานชุมชน/ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงวัว (ใช้หมักอาหารเลี้ยงวัวที่จังหวัดอื่น)
    2.ฝึกอบรบ ให้องค์ความรู้ ชี้ชัดให้เห็นโทษของการปล่อยน้ำเสีย และสอนการทำน้ำหมักในระดับครัวเรือน เพื่อเป็นชุดครู ก เป็นต้นแบบในการขยายผลในชุมชน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว
  2. สอนการจัดทำกองทุน การต่อยอด การซื้อวัสดุอุปกร์ เพื่อให้สามารถหาซื้อได้ง่าย การสร้างเครือข่ายเฟสบุ๊ค การกระจายการใช้ การจัดทำปฏิทินสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
  3. โดยได้มอบวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ถังหมักสีดำมีฝาปิด จำนวน 10ถัง หัวเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 20ลิตร กากน้ำตาล 20ลิตร เกลือ 20 กก. โบว์ชัว์สูตรและวิธีการใช้จำนวน 150ใบ

📌สภาพทั่วไป
-ประกอบด้วย 165 ครัวเรือน มีประชากร 320 คน คลองส้มป่อย มีความยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง 3 เมตร บ้านเรือนตั้งอยู่หนาแน่น คลองส้มป่อยเป็นคลองระบายน้ำรวม มีอาการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น จากน้ำทิ้งจากครัวเรือนซึ่งไม่ผ่านการบำบัด เป็นเวลานาน น้ำมีสีดำ มีเลนตะกอนคราบไขมันจากการประกอบอาหาร น้ำซักผ้า มีการปล่อยและระบายน้ำเข้ามาบ้างเพื่อเจือจางกลิ่น มีขยะลอยติดมาด้วยเสมอ
-ไม่มีปัญหายาเสพติด

📌ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ชุมชนสามารถทำน้ำหมักใช้เอง ลดการใช้สารเคมี ลดรายจ่า ย
  2. เกิดความร่วมมือในชุมชน
  3. บำบัดน้ำเสียภาคครัวเรือน ก่อนปล่อยไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ(คลองสามเสน) ได้จำนวน 82,500 ลิตรต่อวัน หรือ 2,475,000 ลิตรต่อเดือน 29,700,000 ลิตรต่อปี

📌การประเมินผล
จากการสอบถามผู้เข้ารับการฝึก มีความพึงพอใจอย่างมากที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้รับน้ำหมักกลับไปทำต่อได้เองที่บ้าน โดยจะนำไปบอกให้เพื่อนบ้านทราบ มีการสอบถามข้อสงสัยด้วยความสนใจ

ปิดการฝึกเวลา 1530น.

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …