กอ.รมน.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.)

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.)

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ

เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เลขาธิการ กอ.รมน.)

ศปป.4 กอ.รมน.

การจัดการองค์ความรู้

สสท.ศปป.4 กอ.รมน.

งานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สพอ.ศปป.4 กอ.รมน.

งานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

สปภ.ศปป.4 กอ.รมน.

งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญ

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ. และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557

คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2562

ระบบร้องเรียนภัยความมั่นคง 1374
กอ.รมน. เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ระบบร้องเรียนภัยความมั่นคง 1374

สื่อวีดิทัศน์ ในภารกิจของ ศปป.4 กอ.รมน.

04ISOC on Video

เชิญชวนดาวน์โหลดแอพพ้นภัย

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน.
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน.
Instantly get our free Marketing Guide to Success
Content
Convert
Instantly get our free Marketing Guide to Success
Content
Convert
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน.
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน.
Instantly get our free Marketing Guide to Success
Content
Convert
Instantly get our free Marketing Guide to Success
Content
Convert