การจัดการองค์ความรู้

แผนแม่บท แก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนแม่บท แก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แผนแม่บท แก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน : ดาวน์โหลด

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน : ดาวน์โหลด

คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

donwload

  https://drive.google.com/open?id=1RMpTiybhQUJTmelZmGAiJJyPFx4Q8_Cr

            ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชาให้ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ ๕ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณามอบหมายให้ กอ.รมน. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักเฉพาะกิจในการบูรณาการภารกิจด้านการป้องปรามมิให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 ฯ
ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

            ๑. ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจด้านการป้องปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กอ.รมน. กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมทางหลวง กองบังคับการตำรวจทางหลวง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และกองบัญชาการการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  โดยพิจารณาแบ่งส่วนปฏิบัติการออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย, ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ เกิดความคล่องตัว มีการควบคุมกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจน สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว

            ๒. การจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเกษตร ได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และใช้ระบบ QR Code ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมในการดำเนินการ 

            ๓. นำโปรแกรมใช้งาน (Application) ของสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน และการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันเวลา

       – ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

        – ข้อสังเกตในการตรวจหนังสืออนุญาตการขนย้าย

        – น้ำหนักของสินค้าแต่ละประเภทที่กำหนดให้ในการขออนุญาตขนย้าย

        – QR Code  ที่ใช้ประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

        – ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ        

        – กฎหมายจำเป็นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ

        – อัตราพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก, รถขนส่งสินค้า