หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ศปป.4 กอ.รมน.

หมายเลขโทรสาร
ส่วนสนับสนุน (สสน.ศปป.4 กอ.รมน.)
ส่วนแผนและโครงการ (สผค.ศปป.4 กอ.รมน.)
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ (สสท.ศปป.4 กอ.รมน.)
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร (สพอ.ศปป.4 กอ.รมน.)
ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.ศปป.4 กอ.รมน.)

ติดต่อหัวหน้าส่วนงาน ศปป.4 กอ.รมน.

ที่ตั้ง ของ ศปป.4 กอ.รมน.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถ.นครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300