เปิดดู และ ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลการร่วมเป็นคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการและคณะทำงานของ กอ.รมน ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบของ สสท.ศปป.๔ กอ.รมน.

  • คณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ https://4occ.isoc.go.th/cloud/?dl=6ff6901e815f78cf19488e835473de23
  • คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ กรณีแปลงบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) https://4occ.isoc.go.th/cloud/?dl=01088726e5a638386b90047dddb3bd2f
  • คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน https://4occ.isoc.go.th/cloud/?dl=8ba3736332990f6152d823d5db9a3646
  • คณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) https://4occ.isoc.go.th/cloud/?dl=6eea0128d25ea106f172b82d63e0b78f
  • คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ https://4occ.isoc.go.th/cloud/?dl=fc135f3ecddd5a3145e6497fccaeb5f1
  • คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. และ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง https://4occ.isoc.go.th/cloud/?dl=5864c43c6a497785f4954f7e9e3a142d