เปิดดู และ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.
ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร
(ออกจากราชการ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)