เปิดดู และ ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่ง ทส. ที่ 29/2566 ลง 30 ม.ค. 66 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ(ศอ.ปกป.)