, World Ranger Day 2019  วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2562

World Ranger Day 2019 วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2562

, World Ranger Day 2019  วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2562
, World Ranger Day 2019  วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2562

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติ” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้, นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …